Regulamin korzystania z serwisu internetowego

1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1.1. Właścicielem Serwisu jest Urząd m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Właścicielem”.

1.2. Właściciel udostępnia Serwis bezpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.3. Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: inicjatywa@um.warszawa.pl

1.4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez link "Regulamin".

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU

Serwis może udostępniać następujące funkcjonalności:

2.1. korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie,

2.2. komentowanie treści opublikowanych w Serwisie,

2.3. fotogalerie,

2.4. spersonalizowane korzystanie z Serwisu po zalogowaniu.

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1.  Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem z przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

3.2.  Użytkownik powinien dysponować dostępem do poczty elektronicznej.

3.3.  Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

3.4. Korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka, system operacyjny itp., gromadzonych w plikach cookies, na co użytkownik wyraża zgodę. 

3.5. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu.

 

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1.  Serwis może zostać  zmodyfikowany, zaktualizowany lub przebudowany przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.

4.2.  Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

4.3.  Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

4.4.  Zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:

     - zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;

     - zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;

     - naruszających w jakikolwiek sposób prawa należące do osób trzecich;

     - zawierających wirusy, "konie trojańskie", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy lub oprogramowanie;

     - zawierających treści erotyczne;

     - zawierających przekazy reklamowe.

4.5.  Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie jest w żaden sposób ograniczone. Ewentualnym kosztem jaki Użytkownicy mogą ponosić w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z siecią Internet.   

4.6.  Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem serwisu należy składać na adres: inicjatywa@um.warszawa.pl

 

5.ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

5.1. Wypowiedzi umieszczone w Serwisie wyrażają punkt widzenia Użytkowników, którzy je zamieszczają.

5.2. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

5.3. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub inne szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Serwisu a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Właściciela niezależnych.

5.4. Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

5.5. Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej).

6.2. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.3. Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.

6.4. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów.

6.5. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela tym Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów.

 

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1. Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników.

7.2. Serwis jest skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych.

7.3. Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

7.4. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, których nie można dokonać osobiście w Serwisie prosimy o kontakt z Administratorem na adres: inicjatywa@um.warszawa.pl

7.5. Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom.

7.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa.

7.7. Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 15.02.2017 roku.

8.2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.