Lista projektów

Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego
2016 - 2017
Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

Inwestycja realizowana była w latach 2016-2017. Etap projektowania poprzedzony został konsultacjami społecznymi z mieszkańcami ulicy, które odbyły się w kwietniu 2016 r. Ponadto kilkakrotnie po zakończonych konsultacjach organizowane były spotkania mieszkańców z projektantem w celu omówienia szczegółów związanych z planowanymi działaniami. We wrześniu 2017 r. ukończono prace związane z przebudową ulicy. W ramach wykonanych działań ulica została odwodniona, oświetlona, utworzono nowe miejsca parkingowe, niskie nasadzenia, a także posadzono nowe szpalery drzew. Na wniosek uczestników konsultacji postawiona także nową altanę śmietnikową. Całość prac jest częścią procesu związanego z rewitalizacją Kamionka. Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego to jeden z kilku projektów rewitalizacyjnych prowadzonych w okolicach Dworca Wschodniego.

 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13a.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Szanajcy 16
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 1-3
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5-7
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 9-11
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowelskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Kompleksowy projekt modernizacji uwzględniający chodniki, drogi dla rowerów, zieleń i miejsca parkingowe.

Przebudowa torowiska z układem drogowym od mostu Śląsko - Dąbrowskiego do ulicy Targowej
2016 - 2016
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowieńskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 5 szt. drzew ozdobnych i 30 szt. krzewów ozdobnych. 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J.Dwernickiego - Saszerów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Inwestycja jest jednym z zadań realizowanym w ramach Projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, który jest zgłoszony do dofinansowania w ramach ZIT WOF.
Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż ulic Mińska- Stanisławowska-Dwernickiego-Szaserów, na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.Chłopickiego o długości 2,0 km. . Przewiduje się przeprowadzenie robót rozbiórkowych istniejącej infrastruktury przeznaczonej pod budowę ścieżek rowerowych (krawężniki betonowe, chodniki, oznakowanie pionowe). W kolejnym etapie zostanie wykonana nawierzchnia (krawężniki, ława betonowa, chodniki o nawierzchni zgodnej z Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 12 października 2016 r.w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy, nawierzchnia bitumiczna). Etap ostateczny prac to wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie zieleni. W ramach prac przewiduje się także przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniach wraz z wdrożeniem przejazdów dla rowerów.

Przebudowa ulicy Środkowej
2018 - 2019
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Przebudowa ulicy Środkowej w Warszawie,dotyczy odcinka na długości od ulicy 11 Listopada do ulicy Stalowej. W ramach ptojektu zostanie zagospodarowany teren Ogniska „Praga” w powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej oraz zostanie zagospodarowany teren wokół Pałacyku Konopackiego. W ramach przebudowy ul. Środkowej planuje się wymianę nawierzchni ulicy. Planowane jest uspokojenie ruchu samochodów osobowych i ograniczenie miejsc parkingowych.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Żaba - Rondo Starzyńskiego
2016 - 2017
Tramwaje Warszawskie

Remont torowiska tramwajowego o długości 2100 mtp. Torowisko na odcinkach szlakowych zaplanowane zostało w konstrukcji podsypkowej, przy peronach przystankowych konstrukcja bezpodsypkowa. Przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Namysłowskiej w konstrukcji z płyt prefabrykowanych. Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na Rondzie Starzyńskiego
2017 - 2017
Tramwaje Warszawskie

W ramach inwestycji planowana jest:
• przebudowa torowiska tramwajowego o długości 1057 mtp w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na rondzie. Zaplanowana została bezpodsypkowa konstrukcja torów z zabudową z betonu asfaltowego;
• budowa torów dla brakującej relacji skrętnej wsch.-płd.(skręt w lewo z ronda Starzyńskiego w ul. Jagiellońską w kier. ul. Ratuszowej);
• przebudowa układu monitoringu sterowania i ogrzewania zwrotnic;
• przebudowa i budowa sieci trakcyjnej;
• przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Starzyńskiego - wiadukt nad ul. Wybrzeże Helskie
2017 - 2018
Tramwaje Warszawskie

Wykonanie remontu torów o długości 776 mtp w konstrukcji podsypkowej na podkładach betonowych  w zabudowie z płyt EPT.

Modernizacja torowiska tramwajowego na Moście Gdańskim
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 808 mtp. Polegała będzie na wymianie rusztu torowego, mostownic drewnianych na stalowe. Wzmocniona zostanie również konstrukcja mostu oraz wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Grochowskiej na odc. al. Zieleniecka - Rondo Wiatraczna
2019 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 4738 mtp polegała będzie na ułożeniu:
- torów wydzielonych w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową roślinnością trawiastą.
- torów na przejazdach w konstrukcji bezpodsypkowej z płyty prefabrykowanych.
- torów przy peronach w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową z betonu asfaltowewgo.
Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wi
2019 - 2019
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w ul. Kijowskiej i al. Tysiąclecia odc. ul. Markowska - ul. Kawęczyńska
2019 - 2019
Zarzą Miejskich Inwestycji Drogowych, Tramwaje Warszawskie

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka
2017 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Projekt przebudowy zaklada uproszczenie skrzyżowania. Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką, zaś ul. Wileńska zostanie "zaślepiona" aby uniemożliwić wlewania się ruchu tranzytowego w wąskie uliczki Pragi. Druga zmiana będzie wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. Ponadto wydłużony zostasnie lewoskręt w ul. Szwedzką zaś wylot ul. Szwedzkiej zostanie poszerzony.

Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze
2018 - 2019
Zarząd Dróg Miejskich

Planowane jest wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ulicach:

1. Brzeskiej (od  ul. Białostockiej do ul. Ząbkowskiej)

2. Ząbkowskiej (od ul. Brzeskiej do ul. Kawęczyńskiej)

Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Strzelecka, Środkowa, Stalowa, Konopacka
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Etapowa realizacja zagospodarowania podwórka między Strzelecką, Środkową, Konopacka, Stalową. Realizacja pierwszego etapu zagospodarowania jeszcze jesienią 2018. Zadania realizowane we współpracy z Biurem Kultury.
Zagospodarowanie obejmuje zieleń, nowe nawierzchnie, odwodnienie terenu, uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, strefy rekreacyjno-sportowe, oświetlenie.

Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017 - 2018
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Celem projektu jest stworzenie - w oparciu o lokalne wartości terenu - atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych, która stanie sie lokalnym centrum życia sąsiedzkiego. W wyniku ww. działań partycypacyjnych stworzono potrzebę urządzenia skweru z uwzglednieniem placu zabaw dla dzieci; ozdobnych krzewów kwitnących; wiekszej ilości drzew tworzących "parkowy" klimat skweru; miejsca do ćwiczeń gimnastycznych; wyposażenia w ławki, kosze na śmieci i psie odchody oraz oświetlenie skweru.

Dom Rzemieślników - Młyn Michla
2017 - 2020
Zarząd Mienia miasta stołecznego Warszawy

celem projektu jest zapewnienie rzemieślnikom powierzchni do wynajecia dla prowadzenia działalności poprzez przebudowę budynku zabytkowego spichlerza, rozbudowę o niezbedne piony komunikacyjne oraz łacznik z adaptowanym budynkiem dawnej portierni. W ramach projektu wykonane zostanie także zagospodarowanie terenu (etap I). Teren będzie połączony z Parkiem Michałowskim, który będzie realizowany w ramach zadania - Modernizacja Parku Mixhałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Modernizacja Parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszaw
2018 - 2019
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

W ramach projektu planowane jest: budowa placu zabaw oraz modernizacja istniejącej siłowni plenerowej, budowa alejki parkowej, montaż elementów małej architektury (ławki i kosze parkowe, psie stacje) oraz latarnie parkowe oraz realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim, modernizacja szaty roślinnej".

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
2017 - 2018
Dzielnica Praga-Południe

Najważniejsze założenia projektu to: minimalna wycinka drzew pod inwestycję, maksymalne ograniczenie emisji głosu w przestrzeń Parku Skaryszewsiego i Saskiej Kępy oraz Kamionkowskich Błon Elekcyjnych, zadaszenie całej widowni oraz muszli koncertowej

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wiatraczna
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe