Lista projektów

Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego
2016 - 2017
Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

Inwestycja realizowana była w latach 2016-2017. Etap projektowania poprzedzony został konsultacjami społecznymi z mieszkańcami ulicy, które odbyły się w kwietniu 2016 r. Ponadto kilkakrotnie po zakończonych konsultacjach organizowane były spotkania mieszkańców z projektantem w celu omówienia szczegółów związanych z planowanymi działaniami. We wrześniu 2017 r. ukończono prace związane z przebudową ulicy. W ramach wykonanych działań ulica została odwodniona, oświetlona, utworzono nowe miejsca parkingowe, niskie nasadzenia, a także posadzono nowe szpalery drzew. Na wniosek uczestników konsultacji postawiona także nową altanę śmietnikową. Całość prac jest częścią procesu związanego z rewitalizacją Kamionka. Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego to jeden z kilku projektów rewitalizacyjnych prowadzonych w okolicach Dworca Wschodniego.

 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Brechta 13a.
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Szanajcy 16
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach: 28 szt. drzew ozdobnych i 1386 szt. krzewów ozdobnych 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 1-3
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5-7
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 9-11
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie w 3 lokalizacjach 93 szt. drzew ozdobnych i 1872 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowelskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Kompleksowy projekt modernizacji uwzględniający chodniki, drogi dla rowerów, zieleń i miejsca parkingowe.

Przebudowa torowiska z układem drogowym od mostu Śląsko - Dąbrowskiego do ulicy Targowej
2016 - 2016
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja szaty roślinnej w pasie ul. Kowieńskiej
2016 - 2016

W ramach modernizacji na ul. Kowieńskiej i Kowelskiej posadzono łącznie: 25 szt. drzew ozdobnych i 3469 szt. krzewów ozdobnych. 

Sadzenie drzew i pnączy ozdobnych na terenach wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych przy ul. Linneusza 5
2016 - 2016

W ramach modernizacji posadzono łącznie: 5 szt. drzew ozdobnych i 30 szt. krzewów ozdobnych. 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J.Dwernickiego - Saszerów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego
2016 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Inwestycja jest jednym z zadań realizowanym w ramach Projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, który jest zgłoszony do dofinansowania w ramach ZIT WOF.
Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż ulic Mińska- Stanisławowska-Dwernickiego-Szaserów, na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.Chłopickiego o długości 2,0 km. . Przewiduje się przeprowadzenie robót rozbiórkowych istniejącej infrastruktury przeznaczonej pod budowę ścieżek rowerowych (krawężniki betonowe, chodniki, oznakowanie pionowe). W kolejnym etapie zostanie wykonana nawierzchnia (krawężniki, ława betonowa, chodniki o nawierzchni zgodnej z Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 12 października 2016 r.w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy, nawierzchnia bitumiczna). Etap ostateczny prac to wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie zieleni. W ramach prac przewiduje się także przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniach wraz z wdrożeniem przejazdów dla rowerów.

Przebudowa ulicy Środkowej
2018 - 2019
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Przebudowa ulicy Środkowej w Warszawie,dotyczy odcinka na długości od ulicy 11 Listopada do ulicy Stalowej. W ramach ptojektu zostanie zagospodarowany teren Ogniska „Praga” w powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej oraz zostanie zagospodarowany teren wokół Pałacyku Konopackiego. W ramach przebudowy ul. Środkowej planuje się wymianę nawierzchni ulicy. Planowane jest uspokojenie ruchu samochodów osobowych i ograniczenie miejsc parkingowych.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Żaba - Rondo Starzyńskiego
2016 - 2017
Tramwaje Warszawskie

Remont torowiska tramwajowego o długości 2100 mtp. Torowisko na odcinkach szlakowych zaplanowane zostało w konstrukcji podsypkowej, przy peronach przystankowych konstrukcja bezpodsypkowa. Przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Namysłowskiej w konstrukcji z płyt prefabrykowanych. Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na Rondzie Starzyńskiego
2017 - 2017
Tramwaje Warszawskie

W ramach inwestycji planowana jest:
• przebudowa torowiska tramwajowego o długości 1057 mtp w węźle rozjazdowym oraz na przejazdach na rondzie. Zaplanowana została bezpodsypkowa konstrukcja torów z zabudową z betonu asfaltowego;
• budowa torów dla brakującej relacji skrętnej wsch.-płd.(skręt w lewo z ronda Starzyńskiego w ul. Jagiellońską w kier. ul. Ratuszowej);
• przebudowa układu monitoringu sterowania i ogrzewania zwrotnic;
• przebudowa i budowa sieci trakcyjnej;
• przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Remont torów tramwajowych w ul. Starzyńskiego odc. Rondo Starzyńskiego - wiadukt nad ul. Wybrzeże Helskie
2017 - 2018
Tramwaje Warszawskie

Wykonanie remontu torów o długości 776 mtp w konstrukcji podsypkowej na podkładach betonowych  w zabudowie z płyt EPT.

Modernizacja torowiska tramwajowego na Moście Gdańskim
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 808 mtp. Polegała będzie na wymianie rusztu torowego, mostownic drewnianych na stalowe. Wzmocniona zostanie również konstrukcja mostu oraz wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Grochowskiej na odc. al. Zieleniecka - Rondo Wiatraczna
2019 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego o długości 4738 mtp polegała będzie na ułożeniu:
- torów wydzielonych w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową roślinnością trawiastą.
- torów na przejazdach w konstrukcji bezpodsypkowej z płyty prefabrykowanych.
- torów przy peronach w konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową z betonu asfaltowewgo.
Przebudowane będą również perony przystankowe, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wi
2019 - 2019
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe.

Modernizacja torów tramwajowych w ul. Kijowskiej i al. Tysiąclecia odc. ul. Markowska - ul. Kawęczyńska
2019 - 2019
Zarzą Miejskich Inwestycji Drogowych, Tramwaje Warszawskie

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka
2017 - 2018
Zarząd Dróg Miejskich

Projekt przebudowy zaklada uproszczenie skrzyżowania. Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką, zaś ul. Wileńska zostanie "zaślepiona" aby uniemożliwić wlewania się ruchu tranzytowego w wąskie uliczki Pragi. Druga zmiana będzie wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. Ponadto wydłużony zostasnie lewoskręt w ul. Szwedzką zaś wylot ul. Szwedzkiej zostanie poszerzony.

Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze
2018 - 2019
Zarząd Dróg Miejskich

Planowane jest wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ulicach:

1. Brzeskiej (od  ul. Białostockiej do ul. Ząbkowskiej)

2. Ząbkowskiej (od ul. Brzeskiej do ul. Kawęczyńskiej)

Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Strzelecka, Środkowa, Stalowa, Konopacka
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Etapowa realizacja zagospodarowania podwórka między Strzelecką, Środkową, Konopacka, Stalową. Realizacja pierwszego etapu zagospodarowania jeszcze jesienią 2018. Zadania realizowane we współpracy z Biurem Kultury.
Zagospodarowanie obejmuje zieleń, nowe nawierzchnie, odwodnienie terenu, uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, strefy rekreacyjno-sportowe, oświetlenie.

Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017 - 2018
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Celem projektu jest stworzenie - w oparciu o lokalne wartości terenu - atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych, która stanie sie lokalnym centrum życia sąsiedzkiego. W wyniku ww. działań partycypacyjnych stworzono potrzebę urządzenia skweru z uwzglednieniem placu zabaw dla dzieci; ozdobnych krzewów kwitnących; wiekszej ilości drzew tworzących "parkowy" klimat skweru; miejsca do ćwiczeń gimnastycznych; wyposażenia w ławki, kosze na śmieci i psie odchody oraz oświetlenie skweru.

Dom Rzemieślników - Młyn Michla
2017 - 2020
Zarząd Mienia miasta stołecznego Warszawy

celem projektu jest zapewnienie rzemieślnikom powierzchni do wynajecia dla prowadzenia działalności poprzez przebudowę budynku zabytkowego spichlerza, rozbudowę o niezbedne piony komunikacyjne oraz łacznik z adaptowanym budynkiem dawnej portierni. W ramach projektu wykonane zostanie także zagospodarowanie terenu (etap I). Teren będzie połączony z Parkiem Michałowskim, który będzie realizowany w ramach zadania - Modernizacja Parku Mixhałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Modernizacja Parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszaw
2018 - 2019
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

W ramach projektu planowane jest: budowa placu zabaw oraz modernizacja istniejącej siłowni plenerowej, budowa alejki parkowej, montaż elementów małej architektury (ławki i kosze parkowe, psie stacje) oraz latarnie parkowe oraz realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim, modernizacja szaty roślinnej".

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
2017 - 2018
Dzielnica Praga-Południe

Najważniejsze założenia projektu to: minimalna wycinka drzew pod inwestycję, maksymalne ograniczenie emisji głosu w przestrzeń Parku Skaryszewsiego i Saskiej Kępy oraz Kamionkowskich Błon Elekcyjnych, zadaszenie całej widowni oraz muszli koncertowej

Modernizacja torów tramwajowych w al. Waszyngtona odc. Rondo Waszyngtona - Rondo Wiatraczna
2020 - 2020
Tramwaje Warszawskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową i budową sieci trakcyjnej, a także przebudową peronów przystankowych, które dostosowane zostaną do obsługi pasażerów przez tramwaje niskopodłogowe

Utworzenie parku kieszonkowego na ścianie budynku przy ul. Małej 8.
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt zakłada stworzenie parku kieszonkowego na ścianie budynku przy ul. Małej 8. Obejmuje on uporządkowanie przestrzeni poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie nasadzeń roślinności, małej architektury oraz przeniesienie wiaty śmietnikowej.

Utworzenie ogólnodostępnego skweru u zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej
2018 - 2020
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie skweru u zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej na teren publiczny dla mieszkańców.

Utworzenie ogólnodostępnego skweru między ulicą Sprzeczną a Marcinkowskiego
2018 - 2019
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie skweru u zbiegu ulic Sprzecznej i Marcinkowskiego na teren publiczny dla mieszkańców.

Zielony plac - teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej
2018 - 2020
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Etapowa realizacja przekształcenia ulicy Łomżyńskiej wraz z terenami przyległymi w obszar o charakterze zielonego placu, którego główną osią stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego o uspokojonym ruchu samochodów osobowych wraz z ograniczeniem miejsc parkingowych.  W grudniu 2018 roku został ogłoszony konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego celem jest wyłonienie koncepcji najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym, zgodnie z wytycznymi i uwarunkowaniami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czerwcu 2019r.  Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej przekształcenia ulicy Łomżyńskiej, natomiast zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest do końca 2020 roku.