Praski kokon

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2021

Adres: Nowa Praga

Podmiot realizujący: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (lider) oraz partnerzy: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin Korale, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl

Podmiot nadzorujący: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontakt do podmiotu nadzorującego: sekretariatDZF@mr.gov.pl

Opis działania:

Projekt „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Projekt „Praski Kokon” jest obecnie w drugiej z trzech faz – fazie testowania na terenie dzielnicy Praga-Północ, podobszarze Nowej Pragi obejmującym kwartał ulic: ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzką.

Projekt skierowany jest do:

 • rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej
 • przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz rodzin oraz same podmioty samorządowe, w tym te działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji, oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu zostały założone 3 etapy:

 1. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie realizacji projektu - zrealizowany(od 03.04.2017 do 23.10.2017 r.)
 2. Przetestowanie i upowszechnienie modelu - aktualnie realizowany (od 15.03.2019 do 14.04.2021 r.)
 3. Włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym – (planowany 15.05.2021 – 14.11.2021 r.)

Dla grupy odbiorców korzystających ze wsparcia intensywnie przewidziano szereg działań wspierających:

 1. Wsparcie asystenta rodziny
 2. Wsparcie rodzin wspierających
 3. Wsparcie pielęgniarki środowiskowej
 4. Usługi opiekuńcze – zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.)
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.)
 6. Korzystanie przez dzieci w wieku 6-18 lat ze wsparcia w ramach Akademii Rozwoju Talentów (ART)
 7. Edukacja Rodzinna
 8. Wsparcie w ramach Animacji Samopomocy Sąsiedzkiej
 9. Udział w programie „Odzyskać dziecko”

Faza testowania zakłada również rozwój współpracy w ramach LSW. Opracowany zostanie program współpracy między instytucjami i organizacjami w ramach fazy testowania, uwzględniający cykliczne spotkania dla użytkowników Modelu i potencjalnych użytkowników Modelu oraz warsztaty merytoryczne dla użytkowników w fazie testowania, które zostaną wybrane i opracowane w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych.

Rezultat rozwoju współpracy w ramach LSW weryfikowany będzie na podstawie opisu sytuacji, uwzględniającego obszary:

 • wspólnie podejmowanie inicjatywy (przez różne podmioty)
 • znajomość usług oferowanych przez inne podmioty na rzecz mieszkańców
 • atmosfera współpracy
 • świadomość mocnych i słabych stron systemu wsparcia

W ramach komponentu rozwoju współpracy planowane jest także stworzenie Mapy Potencjałów Lokalnych oraz budowanie Bazy Inicjatyw skierowanych do rodzin na wybranym terytorium.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wdrożono procedury zarządczo-koordynacyjne w ramach projektu
2. zinwentaryzowano dostępne badania i opracowania w przedmiocie projektu
3. podjęto międzysektorową współpracę projektową
4. zaplanowano i wykonano badania w przedmiocie projektu


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!