Praski kokon

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2021

Adres: Nowa Praga

Podmiot realizujący: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (lider) oraz partnerzy: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin Korale, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl

Podmiot nadzorujący: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontakt do podmiotu nadzorującego: sekretariatDZF@mr.gov.pl

Opis działania:

„Praski kokon” - projekt partnerski mający na celu przeciwdziałanie dziedziczeniu ubóstwa, skierowany do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i ich sąsiedztwa, realizowany na ternie nowej Pragi w kwartale ulic: Wileńska/Targowa/11 Listopada/Stalowa/Czynszowa.

Celem projektu „Praski kokon” jest wypracowanie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Projekt skierowany jest do:

- rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze i dziedziczone ubóstwo oraz ich najbliższego sąsiedztwa, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży

- pracowników instytucji samorządowych działających w obszarze pomocy społecznej i edukacji

- organizacji pozarządowych świadczących działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie realizacji projektu oraz przetestowanie i upowszechnienie modelu, a następnie włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

Model będzie opracowany i testowany na obszarze Praga-Północ, podobszar Nowa Praga, obejmujący następujący kwartał ulic: Wileńska, Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Czynszowa (z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej).


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. wdrożono procedury zarządczo-koordynacyjne w ramach projektu
2. zinwentaryzowano dostępne badania i opracowania w przedmiocie projektu
3. podjęto międzysektorową współpracę projektową
4. zaplanowano i wykonano badania w przedmiocie projektu


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!