Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka
Działanie: RODZINA - wspólna sprawa

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Kamionek

Podmiot realizujący: Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 443 14 40

Opis działania:

„Rodzina – wspólna sprawa” to projekt partnerski skierowany do rodzin z dziećmi w wieku
0-6 lat  mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Południe.

Celem projektu jest zwiększenie  szans  rozwojowych  dzieci  w  wieku  0–6  lat  i  ich  rodziców/opiekunów poprzez  wzmocnienie  kompetencji  społecznych,  opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie  edukacyjne  i  psychologiczne  oraz zorganizowanie miejsc integracji.

W ramach projektu odbywają się następujące działania:

  1. Utworzony miejsca integracji rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat tj. Kluby dla Rodzin
    (3 kluby)
  2. Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, adekwatnych do wieku  dziecka oraz uwzględniające jego rozwój psychomotoryczny.
  3. Prowadzone są szkolenia i warsztaty dla rodziców/opiekunów pozwalające na zdobycie umiejętności potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie i w życiu społecznym
  4. Prowadzone są dla rodziców warsztaty wzmacniające relacje i więzi rodzinne (w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie, wartości w rodzinie) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania).
  5. Prowadzone są warsztaty dla ojców mające na celu podkreślenie roli ojca w wychowaniu dziecka.
  6. Udzielana jest indywidualna pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6.
  7. Udzielane jest wsparcie specjalistyczne m.in. mediatora, logopedy.

Prowadzone są otwarte spotkania tematyczne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6, w tym warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!