Projekty rewitalizacyjne Muzeum Warszawskiej Pragi
Działanie: Strażnik podwórka

Rok rozpoczęcia: 2016-05-01

Rok zakończenia: 2019-12-01

Adres: Strzelecka/środkowa/Stalowa/Konopacka

Podmiot realizujący: Zarząd Zieleni m.st.Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: kontakt@zzw.waw.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury/ Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Kontakt do podmiotu nadzorującego: utrzeciakowska@um.warszawa.pl

Opis działania:

Jest to proces prowadzony od 2016 r., którego celem było zainicjowanie rewitalizacji wybranego podwórka mieszczącego się w kwartale ulic: Konopacka, Strzelecka, Środkowa, Stalowa.

W 2016 r. zostały przeprowadzone działania animacyjne na podwórku. Były one realizowane wspólnie przez mieszkańców podwórka, lokalnych aktywistów, specjalistów, pracowników urzędu dzielnicy i urzędu miasta,  członków międzynarodowego projektu PA Culture. Działanie zakładało długofalową współpracę nad usprawnieniem przestrzeni tytułowego podwórka. W procesie została użyta metoda pracy z dizajnem jako elementem wprowadzającym zmianę jakościową w przestrzeni publicznej. Elementem charakterystycznym, dizajnerskim narzędziem animacji był wielkich rozmiarów dmuchany jamnik przy którym i z którym bawiły się dzieci, spotykali również dorośli.

Działanie składało się z następujących elementów: wydarzeń integracyjnych (Iza Rutkowska, Ludwika Ignatowicz), prac nad projektem zagospodarowania przestrzeni podwórka (Paweł Jaworski), prac badawczych, dokumentacji oraz ewaluacji całego procesu (dr hab. Paweł Możdżyśki).

W 2017 r. kontynuowano działania artystyczne związane z przyszłym zagospodarowaniem wskazanego miejsca i prywatnymi historiami jego mieszkańców, socjologiczne - dotyczące nadawania struktury społeczności lokalnej, wzmacniania grupy liderów i budowania systemu komunikacji, a także architektoniczne - polegające na stworzeniu koncepcji urbanistycznej, systemu zarządzania zmianami w przestrzeni oraz prototypowania rozwiązań projektowych. Proces był prowadzony przez grupę mieszkańców i użytkowników, przy wsparciu osób dysponujących kompetencjami i narzędziami: artystycznymi (Iza Rutkowska), społecznymi i animacyjnymi (Ludwika Ignatowicz) oraz projektowo-architektonicznymi (Paweł Jaworski).

W ramach realizacji działań w 2017 r. powołana do życia została także Szkoła Nauk Praktycznych, która poświęcona była procesom społecznym uruchamianym przez sztukę i architekturę. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczyły badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego. Studenci pod okiem doświadczonego zespołu uczyli się w praktyce pracy ze społecznością lokalną.

W 2018 r. m.st.Warszawa przyjęło dokumentację koncepcji projektu rewitalizacji podwórka wypracowaną przez zespół (Iza Rutkowska, Paweł Jaworski, studenci Szkoły Nauk Praktycznych, mieszkańcy) Zarezerwowano środki finansowe na wykonanie remontu, gospodarowanie terenem podwórka na czas remontu przekazano do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Mieszkańcy zgłosili do Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy projekt „Sąsiedzkie Podwórko na Nowej Pradze”. Projekt przegłosowano do realizacji. W listopadzie rozpoczęto prace budowalne na podwórku, obejmujące budowę parkingu, niwelację terenu oraz montaż oświetlenia.

W 2019 r. będą kontynuowane prace remontowe, zostaną również zlecone prace w zakresie animacji, mające na celu wzmocnienie wspólnoty oraz lokalnych liderów.
Etapy realizacji działania:

1. pozyskano uczestników projektu
2. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
3. działania informacyjno-edukacyjne
4. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
5. opracowano dokumentację techniczną
6. wykorzystano projekty budżetu partycypacyjnego
7. realizacja robót budowlanych
8. zaplanowano i wykonano badania w przedmiocie projektu


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!