Projekty rewitalizacyjne Muzeum Warszawskiej Pragi
Działanie: Strażnik podwórka

Rok rozpoczęcia: 2016-05-01

Rok zakończenia: 2017-12-01

Adres: Strzelecka 2/4/6

Podmiot realizujący: Muzeum Warszawskiej Pragi

Kontakt do podmiotu realizującego: muzeum.pragi@muzeumwarszawy.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: utrzeciakowska@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt stanowi kontynuację procesu prowadzonego w 2016 r., którego celem było zainicjowanie rewitalizacji wybranego podwórka. 

W 2017 r. zrealizowane zostaną działania artystyczne - związane z przyszłym zagospodarowaniem wskazanego miejsca i prywatnymi historiami jego mieszkańców, socjologiczne - dotyczące nadawania struktury społeczności lokalnej, wzmacniania grupy liderów i budowania systemu komunikacji, a także architektoniczne - polegające na stworzeniu koncepcji urbanistycznej, systemu zarządzania zmianami w przestrzeni oraz prototypowania rozwiązań projektowych. Proces będzie prowadzony przez grupę mieszkańców i użytkowników, przy wsparciu osób dysponujących kompetencjami i narzędziami: artystycznymi (Iza Rutkowska), społecznymi i animacyjnymi (Ludwika Ignatowicz) oraz projektowo-architektonicznymi (Paweł Jaworski).

Powołana do życia została także Szkoła Nauk Praktycznych, która poświęcona jest procesom społecznym uruchamianym przez sztukę i architekturę. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczą badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego. Każde z zagadnień jest omawiane od strony praktycznej i ćwiczone w trakcie rewitalizacji podwórka na warszawskiej pradze, rozpoczętej w zeszłym roku.
Więcej informacji na stronie Szkoły Nauk Praktycznych.
Etapy realizacji działania:

1. przygotowano kampanię informacyjno-promocyjną
2. pozyskano uczestników projektu
3. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
4. działania informacyjno-edukacyjne
5. podjęto działania animacyjne i aktywizujące


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!