Animatorzy Rewitalizacji
Działanie: Krzysztof Michalski - animator rewitalizacji na Szmulowiźnie

Rok rozpoczęcia: 2018-02-15

Rok zakończenia: 2019-12-16

Adres: Dom Sąsiedzki, Łochowska 39

Podmiot realizujący: Krzysztof Michalski

Kontakt do podmiotu realizującego: rewitalizacja.km@gmail.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Animatorzy mogą także służyć pomocą w zainicjowaniu kontaktów czy rozpoczęciu współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, artystami, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin i rozmowy w czasie dyżurów.

Szmulowizna
Krzysztof Michalski

rewitalizacja.km@gmail.com

Dyżury:
Wtorki, godz. 18:00-19:00, Dom Sasiedzki, Lochowska 39.

Animatorzy Rewitalizacji działają na sześciu podobszarach wskazanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku: Kamionku, Szmulowiźnie, Nowej Pradze, Starej Pradze, Targówku Mieszkaniowym i Targówku Fabrycznym.Etapy realizacji działania:

1. utworzono system stypendiów animatorskich
2. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
3. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
4. przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną
5. rozstrzygnięto konkurs
6. ogłoszono konkurs ofert


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!