O mapie

Mapa na_prawa Warszawa powstała, by w jednym miejscu zgromadzić informacje o wszystkich projektach realizowanych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji i udostępniać je urzędnikom i mieszkańcom.

Mapa ma służyć urzędnikom w monitoringu realizacji założeń ZPR i w planowaniu kolejnych działań na obszarze. 

Mieszkańcy mogą sprawdzać, jakie projekty są realizowane w pobliżu ich domów, najbliższej okolicy i w ich dzielnicy. Mogą także, po zalogowaniu, komentować działania.

Realizatorem narzędzia jest Fundacja Hereditas. Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Zapoznaj się z regulaminem korzystania z serwisu.

Słownik pojęć:

 • Rewitalizacja: Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.

 

 • Obszar ZPR: Obszar działań w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Obejmuje wybrane części trzech dzielnic: Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. Działania rewitalizacyjne prowadzone są na całym obszarze ZPR. Największe natężenie działań występuje w sześciu wyodrębnionych podobszarach kryzysowych. Na mapie obszar ZPR został zaznaczony czarną linią.

 

 • Obszar kryzysowy: Priorytetowy obszar działań rewitalizacyjnych. Z terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku wyodrębniono sześć podobszarów, gdzie potrzeba działań rewitalizacyjnych jest najpilniejsza. Obszarami kryzysowymi są: Kamionek (Praga-Południe), Stara Praga, Nowa Praga i Szmulowizna (Praga-Północ), Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy (Targówek). Działania rewitalizacyjne prowadzone są na całym obszarze ZPR. Największe natężenie tych działań występuje w wyodrębnionych podobszarach kryzysowych. Obszary te zostały oznaczone na mapie, jako szare pola.

 

 • Remonty i modernizacje: Prace w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych będących własnością miasta, których celem jest poprawa warunków w mieszkaniach komunalnych oraz stanu technicznego budynków. Długofalowym celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania budynków należących do miasta. Planowane prace obejmują również budynki pod opieką konserwatora zabytków i przyczynią się do ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 • Inwestycje: Całościowe projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku o charakterze interdyscyplinarnym.

 

 • Ciepło sieciowe: Projekt podłączenia wielorodzinnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Efektem działań będzie poprawa bezpieczeństwa w  budynkach, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem oraz przede wszystkim poprawa jakości powietrza w stolicy.

 

 • Animatorzy rewitalizacji: Grupa animatorów prowadząca swoją działalność na sześciu podobszarach: Kamionku, Szmulowiźnie, Nowej Pradze, Starej Pradze, Targówku Mieszkaniowym i Fabrycznym. Ich zadaniem jest informowanie mieszkańców o Programie Rewitalizacji oraz ofercie kulturalnej w okolicy. Animatorzy pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji projektów społeczno-kulturalnych. Mogą służyć wsparciem w nawiązaniu kontaktów i rozpoczęciu współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, artystami, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.

 

 • Działania dla mieszkańców: Zróżnicowane projekty skierowane do mieszkańców obszarów objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Obejmują działania z zakresu edukacji, animacji społeczno-kulturalnej i sportu. Mają na celu wspieranie rozwoju mieszkańców, zwiększenie ich uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, wzmacnianie ich więzi oraz zwiększenie aktywności na rzecz swojej okolicy.

 

 • Miejsca aktywności lokalnej (MAL): Różnego typu miejsca, które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną. Wspierają realizacje pomysłów mieszkańców, nawiązywanie relacji sąsiedzkich oraz sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Takimi miejscami mogą być np. okoliczne kawiarnie, domy kultury lub instytucje, które bezpłatnie udostępniają mieszkańcom środki i przestrzeń do działania.

 

 • Lokalne Systemy Wsparcia: To projekty, których celem jest skoordynowanie różnych działań na poziomie lokalnym, realizowanych na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. Głównym celem działań jest poprawienie wyników i frekwencji w szkole dzieci i młodzieży na obszarach ZPR. Program opiera się o współpracę lokalnych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia dziennego i streetworkerów. W ramach projektów odbywają się zajęcia m.in. edukacyjne dla dzieci, socjoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania. To także zajęcia wspierające dla rodziców.

 

 • Centra Lokalne: to zarówno założenie urbanistyczne, jak i miejsce spotkań – ośrodki koncentracji aktywności społecznej i gospodarczej. Centrum lokalne powinno być wielofunkcyjne. Najlepiej, gdy w jak najszerszym zakresie zaspokaja potrzeby mieszkańców, oferując im możliwość zrobienia codziennych zakupów, dostępu do istotnych usług, edukacji, kultury, służby zdrowia, a także miejsc spotkań i aktywności społecznej czy, w końcu, rozrywki i rekreacji.

 

 • Inicjatyw mieszkańców: Działania mieszkańców realizowane na rzecz swojej okolicy wykorzystujące m.in. narzędzia oferowane przez Urząd m.st. Warszawy jak inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny etc.

 

Zapytaj nas

Imię i nazwisko*:
Adres email*:
Pytanie*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*

* oznacza pola wymagane